Baten en Lasten Kerk

  begroting
2017
begroting
2016
rekening
2015

 BATEN
 
 Onroerende zaken
 - verhuur
€ 5.500,00   € 7.660,00   € 261.280,00 
 Bijdragen levend geld
 - vvb, collecten, giften, sol.kas, brim, subsidies
 € 54.700,00   € 56.000,00   € 126.014,00 
 Overige inkomsten
 - begraafplaats, kerkblad, rente
 € 19.500,00  € 18.020,00   € 17.666,00 
 Totaal baten  € 79.700,00   € 81.680,00   € 404.960,00 

 LASTEN
 
 Kerkelijk gebouw
 - onderhoud, inventaris, orgel, verzekeringen,
   belastingen,
 - energie, water, afschrijvingen
 € 18.000,00   € 19.950,00   € 67.315,00 
 Pastoraat
 - predikant, gastvoorgangers
 € 41.500,00   € 41.350,00   € 29.405,00 
 Kerkdiensten en overige activiteiten  € 400,00   € 400,00   € 300,00 
 Afdrachten/contributies
 - quotum pkn, afdracht sol. kas, abonnementen
 € 5.000,00   € 5.500,00   € 4.624,00 
 Salaris/vergoedingen
 - koster, organist, vrijwilligers
 € 5.500,00   € 5.650,00   € 6.675,00 
 Beheer
 - administratie, overige kosten, bankkosten
 € 10.000,00   € 10.000,00   € 10.842,00 
 Dotaties en onttrekkingen      € 285.149,00 
 Totaal lasten  € 80.400,00   € 82.850,00   € 404.310,00 
 
 Resultaat (baten - lasten) € - 700,00   € - 1.170,00  € + 650,00  
terug